BAnner

Chất hóa dẻo là nguyên liệu kết hợp với nhựa PVC để gia tăng khả năng làm việc, tính linh động (làm giảm độ nhớt nóng chảy thấp, nhiệt độ thủy tinh hóa hay độ co giản, đàn hồi của sản phẩm nhựa)

Do đó, việc lựa chọn chất hóa dẻo tối ưu sẽ ảnh hưởng đến sự hữu ích của nhựa PVC trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Di-Octyl Phthalate(DOP) không chỉ là chất hóa dẻo phổ biến nhất trên thế giới mà còn tạo ra hiệu quả kết hợp cao nhất, tạo ra tính chất tốt nhất và chi phí thấp trong bất kỳ chất hóa dẻo nào sử dụng kết hợp với nhựa PVC.

Chất hóa dẻo là nguyên liệu kết hợp với nhựa PVC để gia tăng khả năng làm việc, tính linh động (làm giảm độ nhớt nóng chảy thấp, nhiệt độ thủy tinh hóa hay độ co giản, đàn hồi của sản phẩm nhựa)

Do đó, việc lựa chọn chất hóa dẻo tối ưu sẽ ảnh hưởng đến sự hữu ích của nhựa PVC trong nhiều ứng dụng khác nhau.